New Chinese language books

Non Fiction 

非小说

Yue zi lü , yue zi you / Wan Qing zhu.
越自律, 越自由 / 晚情著.
Nü xing de shi ke : ru he fu quan nü xing, gai bian shi jie / The moment of lift : how empowering women changes the world / Melinda Gates.
女性的时刻 : 如何赋权女性, 改变世界 / (美)梅琳达 盖茨著 ; 齐彦婧译 
Wo men de fu qin / Cui Yongyuan [and others] zhu ; Zhang Fuchen xuan bian.
我们的父亲 / 崔永元 [and others] 著 ; 张福臣 选编.
Zhang Wenhong jiao shou zai zhi zhao : xin guan yi qing chang tai hua xia de jian kang sheng huo / Zhang Wenhong zhu bian.
张文宏教授再支招 : 新冠疫情常态化下健康生活 / 张文宏 主编.

Fiction 

小说

Changan ke / Beimingyu zhu.
长安客 / 北溟鱼著
Ning meng zhuo zi / (Ying) Zhuli'an Ba'ensi zhu ; Guo Guoliang yi.
柠檬桌子 / (英)朱利安·巴恩斯 著 ; 郭国良 译.
Hua guan bing du / Bi Shumin zhu.
花冠病毒 / 毕淑敏著
Chong sheng = Renascence / Liang Xiaosheng zhu.
重生 = Renascence / 梁晓声著.
Mi xiang guo mei you hun li : xie gei da hai zi men de "Yi qian ling yi ye" = The secret of happiness / Su Qin zhu.
靡香国没有婚礼 : 写给大孩子们的《一千零一夜》= The secret of happiness / 苏芩著
Kuang liu / Erxiang zhu.
狂流 / 二湘 著
Wang que de mei li / Wang Meng zhu.
忘却的魅力 / 王蒙 著.
Qi nian shou hu ren / Dongye Guiwu zhu ; Song Gang yi.
祈念守护人 / 东野圭吾著 ; 宋刚译.
Wan shu de ren = A late bloomer / Mo Yan zhu.
晚熟的人 = A late bloomer / 莫言著.